Konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Kulturni Centar Bihać

Na osnovu člana 8. Zakona o ministarskim,vladinim i drugim imenovanjima Federacije Bosne
i Hercegovine („Službene novine Federacije Bosne i Hercegovine“ br. 12/03, 34/03 i 65/13) i odredaba člana 46. i 47. Pravila JU Kulturni centar Bihać („Službeni glasnik Grada Bihaća“ br. 14/15), Upravni odbor JU Kulturn centar Bihać raspisuje:


JAVNI KONKURS

za izbor i imenovanje direktora JU Kulturni centar Bihać

I- Objavljuje se konkurs za izbor i imenovanje direktora JU Kulturni centar Bihać na period od 4 (četiri) godine.


Opis pozicije direktora:
Direktor JU Kulturni centar Bihać organizuje i rukovodi radom Ustanove, zastupa i predstavlja Ustanovu prema trećim licima i odgovoran je za zakonitost rada Ustanove, predlaže Upravnom odboru mjere za zakonito i efikasno obavljanje djelatnosti radi kojih je Ustanova osnovana, predlaže unutrašnju organizaciju i sistematizaciju radnih mjesta, predlaže program rada Ustanove i godišnji finansijski plan, izvršava odluke Upravnog odbora,
odlučuje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa, podnosi Upravnom odboru godišnji izvještaj o finansijskom poslovanju, izvještaj o radu i poslovanju, odlučuje o korištenju sredstava do iznosa od 10.000,00 KM, vrši druge poslove u skladu sa zakonom i ovim Pravilima.


Direktor se imenuje na period od četiri godine i može biti ponovo imenovan. Direktor za svoj rad ima pravu na platu i naknade u skladu sa odredbama Pravilnika o platama, naknadama i ostalim primanjima radnika.

II- UVJETI KONKURSA

 1. Kandidat za direktora dužan je ispunjavati sljedeće opće uvjete:
 • da je državljanin BiH,
 • da je stariji od 18 godina,
 • da nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u
  BiH u periodu od 3 godine prije objavljivanja konkursa,
 • da nije pod optužnicom Međunarodnog suda za ratne zločine ( član IX.1. Ustava BiH ),
 • da nije osuđivan za krivična djela, niti da se protiv njega ne vodi krivični postupak.
 1. Osim općih, kandidat za direktora mora ispunjavati i sljedeće posebne uvjete:
 • VSS, VII stepen složenosti zanimanja ili diploma visokog obrazovanja prvog (240 ECTS)
  ciklusa Bolonjskog sistema studija,
 • Filozofski fakultet, Muzička akademija, Akademija scenskih umjetnosti, Likovna akademija i drugi fakulteti društvenog smjera,
 • najmanje četiri godine radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima,
 • da posjeduje organizacione sposobnosti.III- SADRŽAJ PRIJAVE
  Kandidati su dužni dostaviti sljedeću dokumentaciju (original ili ovjerene fotokopije):
 • Prijavu na konkurs (sa adresom i kontakt telefonom)
 • Kraću biografiju – CV
 • Diplomu o završenoj stručnoj spremi
 • Izvod iz matične knjige rođenih
 • Uvjerenje o državljanstvu (ne starije od šest mjeseci)
 • Uvjerenje o ispunjavanju uvjeta u pogledu radnog staža i radnog iskustva na istim ili sličnim poslovima
 • Uvjerenje da nije da nije osuđivan za krivična djela, niti da se protiv njega ne vodi krivični postupak
 • Izjava da kandidat nije otpušten iz državne službe kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u Bosni i Hercegovini u periodu od tri godine od dana objavljivanja konkursa
 • Izjava da se na kandidata ne odnosi član IX 1. Ustava Bosne i Hercegovine.

Napomena:
Uz prijavu kandidati su dužni dostaviti adresu i broj telefona na koji se mogu kontaktirati.
Podnosioci prijava/kandidati sa kojima se u roku od osam dana od dana podnošenja prijave ne stupi u kontakt neće biti razmatrani u daljem procesu imenovanja.

Prijavu na konkurs sa potrebnom dokumentacijom dostaviti na adresu JU Kulturni centar
Bihać 502. Viteške brigade, 77000 Bihać sa naznakom:

Prijava na konkurs – ”NE OTVARATI”.


Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objave u Službenim novinama FBiH.