KULTURNI CENTAR BIHAĆ

HISTORIJAT

Misija

Kontinuiran rad na razvoju kulture i umjetnosti u gradu Bihaću.

Vizija

Kontinuiran rad na razvoju kulture i umjetnosti u gradu Bihaću.

Ciljevi

Temeljni ciljevi koje Ustanova želi postići svojim djelovanjem su poticanje građanstva.

2007

Zaključak o realizaciji manifestacija

Općinsko vijeće Bihać na sjednici održanoj dana 13.07.2007. donijelo je Zaključak kojim se poslovi organizacije i realizacije svih kulturnih manifestacija i programa od značaja za grad i općinu Bihać prenose sa općine Bihać na JU ”Kulturni centar” Bihać, uključujući i Festival scenskih umjetnosti ”Bihaćko ljeto” i produžene aktivnosti uz Festival.

1999

Promjena naziva

Općinsko vijeće Bihać, na sjednici održanoj dana 29.10.1999. donijelo je odluku o promjeni naziva JU “Dom kulture” u JU ”Kulturni centar”. U članu 4. pomenute odluke navodi se da je djelatnost JU ”Kulturni centar“ prezentacija djela iz oblasti: književnosti, filma, teatra, muzike i drugih umjetnost,i te organizacija i realizacija drugih kulturnih i sličnih manifestacija.

1994

Nastanak "Doma kulture"

Skupšina opštine Bihać, na sjednici održanoj dana 27.04.1994. donijela je Odluku o spajanju Radnih organizacija “Spomen dom Prvi kongres USAOJ-a u osnivanju” i Radničkog univerziteta “Kasim Ćehajić”. Bihać u jedinstvenu Javnu ustanovu u državnoj svojini po nazivom “Dom kulture”.

1991

Odluka o osnivanju JP "Dom kulture"

Skupština opštine Bihać na sjednici održanoj dana 13. 05. 1991. donijela je Odluku o osnivanju JP “Dom kulture” Bihać, prema kojoj, pored ostalog, javno preduzeće preuzima sva prava i obaveze od Radne organizacije Spomen dom “Prvi kongres USAOJ-a u osnivanju“, a koja istim danom i prestaje sa radom.

1986

Osnivanje Radne organizacije

Odlukom Skupštine opštine Bihać od 29.04.1986. osnovana je Radna organizacija u osnivanju “Prvi kongres USAOJ”

1977

Spajanje Radnih organizacija

Godine 1977. zbor radnika tadašnje radne organizacije Radničkog univerziteta “Kasim Ćehajić” donosi odluku o pripajanju Radne organizacije “Kino 26. Novembar” Radnoj organizaciji Radnički univerzitet “Kasim Ćehajić”

1959

Osnivanje Radničkog univerziteta u Bihaću

Opštinsko vijeće, rješenjem broj 08-10-57/59 od 30.09.1959. osniva potom Radnički univerzitet u Bihaću.

Početak rada današnjeg kina "Una"

Projekcijom filma “Hanka” počinje sa radom kino “Novembar” današnje kino “Una”.